messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
volume_down ประกาศต่างๆ
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัด อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลว 19 มิ.ย. 2563 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6899
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ ของ อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบั poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
ประกาศคณะกรรมการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้ายการโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 508
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 452
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 734
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2