info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 261
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อยู่ในการปกครองของตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 42240 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4281-0765 ถึง 6 ห่างจากอำเภอผาขาว ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ อาณาเขต - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง และตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 67.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 42,187.50 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบลุ่มน้อยกว่า พื้นที่ป่า ลักษณะเป็นภูเขาหิน ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA