ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง