ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเพิ่ม (ม.ค.-พ.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง