เอกสาร : พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
ไฟล์ : eUusy3OThu12956.pdf