เอกสาร : พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
ไฟล์ : ygv4gs2Thu110802.pdf