info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA