info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 224
account_box ฝ่ายบริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
account_box ฝ่ายสภา
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1

ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2

ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
ว่าง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพิรา โทมนัส
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรพิรา โทมนัส
นักทรัพยากรบุคคล
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
นางนวลนภา ทาวงษ์
แม่บ้าน
นางนวลนภา ทาวงษ์
แม่บ้าน
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
account_box กองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี
นายราวิน สุวรรณแสง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายราวิน สุวรรณแสง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรารี ศรีคูณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววรารี ศรีคูณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้
นางสายสุดา ศิริธร
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)
นางสายสุดา ศิริธร
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)

จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
account_box กองช่าง
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธนา ชาติแพงตา
นายช่างโยธา
นายยุทธนา ชาติแพงตา
นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ เติมทองชัย
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ เติมทองชัย
นายช่างไฟฟ้า
นายสมยศ หงษ์คำเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมยศ หงษ์คำเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางดอกไม้ โยธาไทย
ผช. ธุรการกองช่าง
นางดอกไม้ โยธาไทย
ผช. ธุรการกองช่าง
นายอิทธิชัย พิมใจ
คนงานทั่วไป
นายอิทธิชัย พิมใจ
คนงานทั่วไป
นายโยธา โยธาไทย
ผช.ช่างสำรวจ
นายโยธา โยธาไทย
ผช.ช่างสำรวจ
นายนิคม พรมอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)
นายนิคม พรมอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)
นายอนงค์ กองแก้ว
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)
นายอนงค์ กองแก้ว
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA